Obsah

Obec Vrbka

Obec Vrbka se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Žije zde 194 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1422. Vznik obce Vrbka sahá do 14. století a vždy byl spojen s kácením a mýcením lesů.

Kontakty

Adresa

Obec Vrbka
Vrbka 69
768 21 Kvasice

 

Spojení:

Starosta obce:

Viliam Pospíšil
Mob.: 725 518 714
E-mail: starosta@obec-vrbka.cz

 

Hospodářka obce:

Ing. Helena Březovjáková
E-mail: ou@obec-vrbka.cz


Úřední hodiny:

Starosta obce

  • PO   8:00-12:00, 15:00-17:00 - mimo letní prázdniny

  • ST  15:00-17:00

Hospodářka obce

  • ST   8:00-12:00, 15:00-17:00

 

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlásil dne 30. 6. 2023 nový Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II, příjem žádostí o poskytnutí dotace bude probíhat od 12. 9. 2023 do 30. 8. 2024 do 13:00h.  Další vlna „kotlíkových dotací“ je určena opět pro nízkopříjmové domácnosti, nicméně okruh žadatelů je nyní zúžen na starobní důchodce, invalidní důchodce 3. stupně nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.  Domácnost si může vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3. a vyšší emisní třídu za kotel na biomasu (ruční nebo automat) nebo za tepelné čerpadlo. Výměna za plynové kondenzační kotle není již v rámci této nové výzvy kotlíkových dotací podporována.   Zlínský kraj opět nabízí žadatelům a příjemcům nových kotlíkových dotací BEZPLATNOU pomoc se zpracováním žádosti o poskytnutí dotace a zpracování závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace prostřednictvím proškolených manažerů místních akčních skupin Zlínského kraje.  Na území naší obce tuto službu ZDARMA provádí MAS HŘÍBĚCÍ HORY. Telefonické kontakty naleznete na webových stránkách www.hribecihory.cz  , nebo přímo volejte na telefonní číslo 734 435 218 paní Kubíčkovou, manažerku MAS HH.

Novinky a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce bylo zřízeno  v budově bývalé školy.

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Muzeum založil a exponáty do něj shromáždil sám pan Alois Otýpka. Exponáty v muzeu pochází především z jeho soukromé sbírky. Některé předměty do expozice muzea zapůjčili i místní občané. Jedná se  o expozici starého hospodářského nářadí, dokumentů, map, fotografií a dalších artefaktů.

Na území obce byly v roce 1924 objeveny archeologické nálezy z období 9. - 10. století.

Posledním nálezem z roku 1995 byla sekera bradatice z doby Velkomoravské říše.

Muzeum je otevřeno každou první a třetí neděli v měsíci /květen – říjen/ od 14:00 do 16:00 hodin, mimořádně po tel. domluvě na čísle 605 781 318, 777 115 421.

Mapa obce (3.45 MB)

 

logo mmr

Název projektu: „Rekonstrukce víceúčelového sportovního a kulturního zařízení“

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající budovy sokolovny na víceúčelové sportovní a kulturní zařízení. Komplexní rekonstrukce spočívala zejména v zateplení stropů minerální vatou, osazen byl nový zdroj tepla, dále byla provedena náhrada otvorových výplní. V centrální části sálu byl nahrazen obklad stěn. Dvorní trakt s hygienickými místnostmi vyžadoval kompletní úpravy celého vnitřního prostoru, zateplení obvodových stěn, novou podlahu a dále zde byly provedeny nové rozvody vody i kanalizace s osazením zařizovacích předmětů včetně klempířských prací. Součástí projektu byla i přípojka plynu předmětné stavby.

Celkové náklady akce činily 3 195 614,43 Kč vč DPH, dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pokryla výdaje ve výši 2 533 819,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2021 a 2022, zhotovitelem stavby byla společnost K+S STAVEBNÍ, s.r.o.

logo ZK

Název projektu: „Rekonstrukce víceúčelového sportovního a kulturního zařízení - 2. etapa“

Projekt byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova RP02-DT4.

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající budovy sokolovny na víceúčelové a kulturní zařízení. Druhá etapa rekonstrukce objektu spočívala ve vyspravením vnitřních i vnějších omítek stěn a stropů včetně odstranění starých maleb, obnovení stávajícího dřevěného opláštění vikýře nad přísálím, výměny stávajícího podbití okapů. Ve dvorním traktu na terase pod přístřeškem a u tanečního kola byla položena betonová zámková dlažba, to samé i před sokolovnou. Mezi přísálím a sálem byly osazeny skládací dělící stěny. Proběhla renovace parket v celé ploše a nalepení PVC do prostoru nářaďovny.

Celkové náklady akce činily 1 404 131,44 Kč vč. DPH, dotace z rozpočtu Zlínského kraje pokryla výdaje ve výši 980 000,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022, zhotovitelem stavby byly společnosti K+S STAVEBNÍ, s.r.o. a Podlahy Zavadil.

SFŽP ČR

Název projektu: „Sázíme budoucnost Vrbka“

Projekt byl realizován za přispění poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Záměrem byla realizace výsadby dřevin na dvou lokalitách v katastrálním území Vrbka. Jednalo se o výsadbu ovocných dřevin v centru obce a stromořadí u hřbitova. Byla navržena výsadba vzrostlých stromů. Založením prvku zeleně na území k.ú. Vrbka u Sulimova byla podpořena biodiverzita území a ekologicko-estetická funkce krajiny daného místa. První lokalita se nachází v centrální části obce a jednalo se o výsadbu stromů na předzahrádkách. Druhou lokalitou je vedlejší cesta vedoucí od obce kolem hřbitova. Na této ploše se nachází několik starých ovocných stromů. Projekt řeší obnovu tohoto ovocného stromořadí. Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu životního prostředí v daném území. Toho bylo docíleno výsadbou stromů za dobrovolné pomoci místních obyvatel, kteří tím získali vztah k danému místu i vysazeným dřevinám. Udržitelnost a další rozvoj projektu bude docílena plněním předepsané následné péče a navržené závlahy v rámci posudku. Tu bude vykonávat žadatel za dohledu zpracovatele odborného posudku. Komunitní výsadba proběhla za přítomnosti odborného dozoru, který zajistil dodržení veškerých standardů při výsadbě stromů i realizaci následné péče. Odborná firma zajistila objednání a dovoz sadebního materiálu. Realizace projektu bude mít výrazně pozitivní vliv na životní prostředí. Předmětem bylo založení prvku dřevinné vegetace podél polní cesty, která nemá vegetační doprovod a na návsi v intravilánu. Výsadba bude mít pozitivní vliv na zvýšení biodiverzity v oblasti. Mimo zlepšení podmínek pro druhy vázané na dřevinnou vegetaci, stromy přispějí k ochlazování teplotních extrémů a offsetování CO2. Také došlo k rozdělení rozsáhlého zemědělského celku.

Celkové náklady akce činily 184 233,78 Kč vč. DPH, z toho výše uznatelných nákladů činila částku 157 777,78 Kč vč. DPH. Příspěvek formou dotace poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR pokryl výši uznatelných nákladů ve výši 157 777,78 Kč vč. DPH, tedy 100% uznatelných nákladů. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022, dodavatelem a odborným dozorem byla při výsadbě odborná firma Paměť krajiny, s.r.o.

Název projektu: „Pořízení vybavení do Vrbecké sokolovny

Projekt byl realizován za přispění poskytnutých finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR z rozpočtu  Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Hříběcí hory, z.s.

Záměrem bylo pořízení vybavení do Vrbecké sokolovny. Bylo pořízeno 130 kusů čalouněných stohovatelných židlí, 20 kusů skládacích konferenčních stolů, 5 kusů vozíků na konferenční stoly pro lepší manipulaci a uskladnění a 9 kusů vozíků na židle, rovněž pro lepsí manipulaci a uskladnění židlí. Nákupem tohoto vybavení bude užívání budovy mnohem komfortnější a bude důstojným místem pro pořádání kulturních, spolkových a společenských akcí jako jsou koncerty, taneční zábavy, hostiny po pohřbu, dětské karnevaly, rodinné oslavy, svatby, schůze spolků. Zvýší se tím uživatelský standart.

Celkové náklady akce činily 247 386,- Kč vč. DPH, z toho výše uznatelných nákladů činila částku 243 086,10 Kč vč. DPH. Příspěvek formou dotace poskytnutých finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR z rozpočtu  Státního zemědělského intervenčního fondu pokryl výši uznatelných nákladů ve výši 194 468,- Kč vč. DPH, tedy 80% uznatelných nákladů. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022.

logo ZK

Název projektu: „Návrh změny č.1 Územního plánu Vrbka“

Projekt byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova RP02-22DT2.

Cílem projektu byla změna č. 1 Územního plánu Vrbka dle požadavků schválené Zprávy o uplatňování ÚP Vrbka 2015 - 2021. Do ÚP Vrbka byly zapracovány KPÚ, které nabyly právní moci 12.6.2013 a obnovený katastrální operát platný od 26.8.2020.

Celkové náklady na změnu územního plánu činily 187 550,00 Kč vč. DPH, dotace z rozpočtu Zlínského kraje pokryla výdaje ve výši 130 000,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022–2023, zhotovitelem územního plánu je společnosti AKTÉ projekt s.r.o.